അഴിമതി ബോണ്ടിന് മരണമണി

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട്‌ പദ്ധതി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികള്‍ക്കുള്ള സംഭാവനകള്‍ അറിയാനുള്ള അവകാശം പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്നും കള്ളപ്പണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏക വഴിയല്ല ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതി ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണെന്നും അതിനാൽ റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടന ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടത്.ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് സംവിധാനം വിവരാവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും സുപ...

My Valentine

In hearts aflame, love's sweet refrain, On Valentine's, our spirits soar, With whispered vows, we both adore.Hand in hand, we stroll the lane, Through fields of flowers, we remain, Bound by love, forevermore.In tender gaze, our souls align, In every glance, your love I find, A symphony of passion, divine.With every beat, our hearts entwine, On Valentine's, our love will shine.

My Valentine

Echoes of Defiance

Tiger Roars in Jailer

ഡബ്ൾ ഡോസ്